Skip to content

„Stepowienie” pól uprawnych jest wiec

9 miesięcy ago

347 words

„Stepowienie” pól uprawnych jest więc szczególnie charakterystyczną ich cechą. Jeżeli niedosyty wodne w glebie i powietrzu wzrastają, biocenoza polna zmienia się w kierunku stepowym. Zjawisko wzmac- niają i przyśpieszają ciepłe suche wiatry. U nas naj- wyraźnie) stepowienie występuje w Wielkopolsce, na Kujawach i w południowej części Lubelszczyzny. Fauna pól ma’ więc charakter właściwy otwartym . przestrzeniom, jest przystosowana do suchego klimatu. W szczegółach jest jednak dosyć różna, zależnie od miejsca i uprawianej roślinności, podobnie jak kraj- obraz pól uprawnych. Ogólną jej cechą jest wielka obfitość roślinożernych zwierząt typu stepowego. Spo- tykamy tu dużo gryzoni, jak norniki i myszy, cho- miki i susły, które pokarmu znajdują pod dostatkiem. Także zające, choć może nie specjalnie stepowe, bo bytujące również w rzadkich lasach oraz górzystych okolicach, przystosowały się tak dobrze do warunków naszych pól, że należą do ich stałych i bardzo cha- rakterystycznych mieszkańców. Z ptaków grzebiących kuropatwy i przepiórki także należą do zwykłych składników zespołowych pól uprawnych. Stepowego pochodzenia drop miejscami przystosował się do śro- dowiska stworzonego przez człowieka. Z drobnych śpiewaków najbardziej typowe są skowronki, dzier- latki, miejscami trznadle i. potrzeszcze, w porze je- siennej . wróble i szpaki przed odlotem. Nadto faunę naszych p61 charakteryzują naj rozmaitsze owady, prze- ważnie groźne szkodniki roślin uprawnych: sówki, rolnica i jarzynówka, liczne bielinki, kilka gatunków drobnych chrząszczy jak kłoslec (Anisoplia), sprężyki, których larwy drutowce są groźnymi szkodnikami korzeni, szer~g muchówek jak pryszczarki, niezmiarka paskowana’ – szkodnik zwłaszcza pszenicy j in. Z form drapieżnych, polujących na roślinożerców w warstwie przyziemnej, naj liczniej reprezentowane są naj rozmaitsze biegacze (Carabidae), wespół z ru- chliwymi po gońcami spośród pająków niszczące krocie owadów szkodliwych. W innych łańcuchach odży- wczych znajdujemy drapieżców większych, jak myszo- łowy, pustułka, błotnik zbożowy, polujących z po- wietrza głównie na gryzonie polne. Nocą na łowy wylatują na pola także sowy. [więcej w: , , ]